Hva er viktig å tenke på når du skal velge barnehage?

I disse dager står mange foreldre overfor et vanskelig valg, nemlig at dere skal velge barnehage til barnet. Dette er et av de viktigste valgene dere gjør på vegne av barnet, og som vil påvirke dets utvikling igjennom hele barndommen, ja helt inn i voksenlivet.

Det er ulikt hva vi som foreldre legger vekt på i valg av barnehage.

Vi har ulike preferanser, og ulikt syn på hva en god barnehage er. For å se på dette litt objektivt, kan det være nyttig å vite mer om hvilke behov en ettåring har, og hvordan disse kan ivaretas på en best mulig måte i barnehagen. Det er stor forskjell på å være ettåring alene sammen med mamma og pappa hjemme, og det å være ettåring i barnehagen i lag med mange nye voksne og barn rundt seg.

Hjemme trenger barnet mye støtte av dere foreldre i sin utforskning av verden.

De har behov for trygghet, ro og gode rutiner uten stress. De trenger å bli badet i språket, de har behov for å bli møtt og validert(anerkjent)på sine følelser av foreldre som er trygge og står støtt i sine egne følelser. De trenger å få tid nok til å utvikle seg i sitt eget tempo, og i samsvar med sitt temperament.

I barnehagen vil barnet trenge enda mer støtte.

Dette fordi hjernen til en ettåring fort kan bli overbelastet og stressnivået for høyt. Det skal mindre til for at barnet kan komme ut av sin mestringssone, da inntrykkene og kravene til barnet er større enn hjemme. Resultatet kan bli at barnet blir veldig urolig eller at det trekker seg tilbake og blir passivt. En ettåring har en hjerne som så vidt har startet sin utvikling. Den er svært sårbar fordi det er i disse første årene av livet vårt, de dypeste mønstrene i hjernen skapes. Og, det er summen av gode eller dårlige samspillserfaringer som former barnehjernen. Det er derfor helt avgjørende at kvaliteten på samspillet mellom de voksne og barna i barnehagen, er svært god.

Hva kjennetegner gode samspillsferdigheter og god relasjonskompetanse hos barnehageansatte?

  • De møter barna med undring, de er anerkjennende og validerer(gir verdi til) barnets følelser og opplevelser.
  • De setter ord på barnets opplevelser og følger barnets i dets initiativ og oppmerksomhetsfokus.
  • De setter ord på hva som skal skje i forkant, og hva som skjer i øyeblikket.
  • De er tilstede for barnet her og nå, og tilpasser dagsrytmen til barnets behov.
  • De er avklarte med hensyn til egne følelser og klarer stort sett å regulere disse i møte med barna.
  • De tar ansvar for situasjoner og reparerer når ting går galt.

Ettåringen erfarer mest ved hjelp av sansning og kroppslige aktiviteter.

Det er derfor viktig å legge til rette for mye grovmotoriske aktivitet i denne fasen. For å vokse trenger barnet god og næringsrik mat ,og det trenger å sove trygt og godt i løpet av barnehagedagen.

Fordi barnet er så mottagelig for sanseinntrykk, er det av stor betydning at barnehagen tilrettelegger for gode sanseopplevelser. Dette gjelder både i utformingen av avdelingen, kvaliteten på leker og utstyr, maten man lager, lyd og lyssetting, utearealet osv.

Barnet trenger å bli skjermet for mye støy, både lyd og visuelt, da nervesystemet fort kan bli overbelastet. Ettåringer trenger først og fremst trygghet og ro og mulighet for utforskning i små grupper. Størrelsen på rommene og muligheten for å dele inn i små grupper, er derfor av betydning for å få til god kvalitet.

Barnet har behov for voksne som er tilstede her og nå.

Når vi nå har sett litt på hva en ettåring har behov for, så innser vi fort at her må de voksne ha god tid. Så, selv om vi som foreldre også tar valg ut fra hva barnehagen tilbyr av aktiviteter, satsningsområder, turmuligheter osv, så anbefaler vi at dere i tillegg er litt nysgjerrige på de momentene vi har nevnt ovenfor. Det å ha en fyldig årsplan og dager stappfulle av morsomme og lærerike aktiviteter, kan i verste fall gå utover relasjonene og samspillet og tryggheten til barnet ditt. De grunnleggende behovene til barnet blir kun ivaretatt om barnehagens personale har kunnskap om og tid til å være tilstede her og nå.

Er du usikker på valget ditt, eller er det noe annet du ønsker å snakke om. Da kan du ta kontakt med oss.
Gå inn på nettsiden vår for å lese flere artikler, eller få oversikt over våre tilbud https://foreldreveilederne.no